Umijeće komuniciranja

Nositelj predmeta:
ECTS bodova: 3
Kôd: PŽPP4
Predavanja: 8 sati

Cilj predmeta je stjecanje kompetencija u temeljnim komunikacijskim vještinama, značajnima za kvalitetno komuniciranje u nizu socijalnih situacija – općenitih ili usmjerenih na određenu situaciju.

Sadržaj: Oblici komuniciranja. Uspostavljanje kvalitetnog komunikacijskog odnosa. Aktivno slušanje. Komunikacijske prepreke. Postavljanje cilja i strategija djelovanja. Diltsova shema funkcioniranja. Hijerarhija vrijednosti. Meta model – lingvistički pristup u razumijevanju poruke. Timski rad. Rješavanje konflikta. Nastava će se odvijati na sljedeći način: teorijski prikaz određenog sadržaja i demonstracija određenih vještina. Ispit je usmeni.

Literatura
  1. polaznici će dobiti handout sadržaja predavanja, koji je osnovni okvir za učenje i ispit.
  2. Dodatna literatura će biti dogovorena na predavanju.
  3. Nema klasičnog udžbenika koji bih preporučila, većina je namijenjena ciljanoj populaciji (npr. menadžeri i sl.).
© Sva prava pridržana - TPŽ