Endre Nagy

Titula: mr. sc.
Predmete koje predaje: Posvećeni život u Zakoniku kanonskog prava
Kontakt: [email protected]
CV Nastavnika

Rođen je 29. rujna 1979. u Kovinu (Srbija). Od 1998 studira filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje 2005. diplomira. Godinu kasnije upisuje poslijediplomski studij iz crkvenog prava na Papinskom sveučilištu Lateranumu u Rimu. Naslov magistra crkvenog prava postiže 2009. Naslov magistarske radnje glasi: „Teološko-kanonski pojam posvećenog života (kan. 573)“. Iste godine, na istom Papinskom sveučilištu, upisuje doktorat, a svoju doktorsku disertaciju piše iz područja redovničkog prava, osobito se baveći Ustanovama OCD. Za svećenika Hrvatske karmelske provincije sv. o. Josipa zaređen je 17. srpnja 2005. u Skorenovcu (SRB).

© Sva prava pridržana - TPŽ