Marija Pehar

Titula: doc. dr. sc.
Predmete koje predaje: Crkveno učiteljstvo o posvećenom životu
Kontakt: [email protected]

Adresa: Fra Luje Maruna 28, Zagreb, Tel. 098/727-064

CV Nastavnika

Diplomirala na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1993., a doktorirala na Katoličkom teološkom fakultetu na Sveučilištu Ludwigs-Maximilians u Münchenu (Njemačka) 2005. Od 2008. godine zaposlena na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri dogmatske teologije, te predaje kolegije Otajstvo Trojedinoga Boga i Izabrana pitanja mariologije.

Izabrani radovi:
  1. Redovnički poglavar i njegova uloga danas. Proročki i trinitarni aspekt, Posvećeni život, br. 1 i 2 (2005), 90-101.;
  2. Intelektualno i duhovno u redovništvu danas, Posvećeni život, br. 1 i 2 (2006), 23-35.

    Teologija tijela i spolnosti, Posvećeni život i spolnost življena u redovništvu, Posvećeni život, br. 1 i 2 (2007), 26-34.

  3. Marija – novi Abraham, Bogoslovska smotra 79 (2009.), 4, 755-784.
  4. Kristološko-teološko utemeljenje redovničkoga zajedništva na primjeru života Josipa Egipatskog, Posvećeni život, 15 (2010), 1/2, 65-77.
  5. Neki trinitarno-kristološki aspekti duhovnosti blažene Elizabete od Presvetoga Trojstva, Posvećeni život, 15 (2010), 1/2,78-91.
  6. Od nužnosti nemogućnosti do izbora ljubavi. Teodicejsko traganje kao pitanje Božjeg bića, na primjeru Moltmannovog nauka o Bogu, Bogoslovska smotra 81 (2011.), 2, 423-443.
  7. Perihoreza – stari pojam i njegova nova karijera, Obnovljeni život 66 (2011.), 2, 219-231.
© Sva prava pridržana - TPŽ