Boris Vidović

Titula: dr. sc.
Predmete koje predaje: Osjećaji u duhovnom životu
CV Nastavnika

Rodio se 28. veljače 1972. u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. U Sarajevu je završio osnovnu i srednju elektrotehničku školu. U Zagrebu je 1992. upisao Filozofski fakultet Družbe Isusove, a 1996. je otišao u Grottaferratu u blizini Rima, gdje je upoznao duhovnost Pokreta fokolara (Djelo Marijino). Po povratku iz Italije, 1997. nastavio je studij teologije na Teologiji u Splitu. Godine 1998. diplomira na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove, a 2000. diplomira teologiju na Katoličkomu bogoslovnom fakultetu u Splitu. Iste godine je zaređen za svećenika, nakon čega je upućen na službu pastoralnog vikara u župi sv. Spasa na Mejašima u Splitu. Tu službu obavlja do 2002. g. kada odlazi u Rim na studij psihologije na Papinskom sveučilištu Salesiana (Università Pontificia Salesiana). Godine 2007. je magistrirao s radom: Doprinos logoterapije kognitivno-biheviorističkoj terapiji u liječenu PTSP-a, i stekao naslov magistra psihologije. Od 2007. predaje na KBF-u u Splitu, a 2008. upisao je doktorat na Papinskom sveučilištu Salesiana u Rimu, istražujući na području Logoterapije i PTSP-a.

© Sva prava pridržana - TPŽ